Trước năm 1945, tỉnh Hoà Bình có bốn vùng Mường nổi tiếng, được lưu truyền là nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động. Mường Động chính là xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, là một trong số những cái nôi văn hoá của cả vùng, đồng thời là nơi tập trung dân cư với kinh tế phát triển.